E-knjiga Računovodstvo

1.350,00ден

E-knjiga: Nauči računovodstvo kroz praktične primere od d-r Vesna Micajkova

Категорија

Cilj knjige Nauči računovodstvo kroz praktične primere je da vam prezentira računovodstvenu problematiku na jednostavan i razumljiv način, kroz primere iz prakse, da biste mogli razumeti njegovu suštinu. Knjiga je sastavjena iz tri dela i prilagođena je za početnike.

Prvi deo pretstavlja uvod u računovodstvu i u njemu su prezentirani pravila računovodstvene evidencije u dve osnovne finansijske knjge, stuktura finansijskih izveštaja: bilans stanja i bilans uspeha i osnovna računovodstvena pravila i principa.

Drugi deo je povećen knjigovodstvu i u njegovom sklopu je objašnjena knjigovodstvena evidencija večina ekonomskih nastana, koji se mogu dogoditi u jednom trgovačkom preduzeću.

U trećem delu se izučava izradnja finansijkih izveštaja na primeru jednog hipotetičkog preduzeća. Odnosno, prezentiran je zadatak, koji obuhvata ekonomske nastane, koje su se desile u hipotetičkom preduzeću u jedan celokupni računovodstveni period, od njegovog osnovanja do kraja godine (31.12). Ekonomske nastane se prvo evidentiraju u Dnevnik kniženja, pa u Glavnoj knizi i na osnovu toga se objašnjava proces izradnje finansijskih izveštaja.

Cena 22 EUR (1350 den)

Knjiga je u elektronskoj formi, a njeni detaljni sadržaj možete pročitati u produžetku:

Uvod u računovodstvo

Uvod u knjigovodstvo

Transakcije za evidenciju

Računi kontnog plana

Princip dvojnog knjigovodstva

Dnevnik knjiženja

Glavna kniga i t-računi

Uvod u finansijske izveštaje

Bilans uspeha

Bilans stanja

Evidencija na strani duguje ili potražuje?

Knjigovodstvo

Nabavke i obaveze

Evidencija zaliha i obaveza prema dobavljačima

Zavisni troškovi nabavke

Obaveze prema bankama na osnovu kredita

Obaveze prema zaposlenima

Prodaje i zalihe

Evidencija prodaje

Naplata i otpis potraživanja od kupaca

Avansno plaćanje

Plaćanje u gotovini

Odloženo plaćanje

Otpis potraživanja od kupaca

Metode vrednovanja zaliha i troškova prodate robe

FI-FO metod vrednovanja zaliha

LI-FO metod vrednovanja zaliha

Metod ponderisanog proseka

Amortizacija i stalna sredstva

Amortizacija i stalna materijalna sredstva

Prodaja stalnih sredstava

Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava

Kapital

Evidencija sopstvenog kapitala u DOO

Evidencija kapitala akcionarskih društava

Dobit kao kapitalni račun

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) i proširena evidencija nabavke i prodaje

Vremenska razgraničenja (AVR i PVR) 

Vremenska razgraničenja troškova i prihoda

Aktivna vremenska razgraničenja

Unapred plaćeni troškovi

Unapred obračunati, a nenaplaćeni prihodi

Pasivna vremenska razgraničenja (PVR)

Unapred naplaćeni prihodi

Unapred obračunati, a neisplaćeni troškovi

Evidencija na AVR ili PVR, na duguje ili potražuje?

Proizvodnja

Računovodstvena evidencije proizvodnje, uprkos evidenciji uslužne i trgovinske delatnosti

Računovodstvena evidencija uslužnog preduzeća

Računovodstvena evidencija trgovačkog preduzeća

Računovodstvena evidencija proizvodnog preduzeća

Vrednosno usaglašavanje zaliha

Finansijska ulaganja

Investicije u kratkoročnim hartijama od vrednosti (blagajnički zapisi)

Investicije u dugoročnim hartijama od vrednosti (državne obveznice)

Finansijski izveštaji

Bilans stanja i bilans uspeha

Evidencija ekonomskih transakcija u dnevniku – Zadatak

Evidencija ekonomskih transakcija u Dnevniku knjiženja – Rešenje zadatka

Izrada t-računa na osnovu evidencije u dnevniku knjiženja

Sprovođenje korektivnih knjiženja

Sortiranje računa po vrstama

Prihodni računi

Rashodni računi

Računi na kojima se evidentiraju sredstva u posedu preduzeća

Računi na kojima se evidentiraju obaveze preduzeća

Računi na kojima se evidentira kapital preduzeća

Prenošenje salda t-računa u bilansu uspeha (izrada bilansa uspeha)

Prenošenje salda t-računa u bilans stanja

Elementi bilansa stanja

Izrada bilansa stanja

Završna knjiženja i evidencija finansijskog rezultata

Izveštaj o tokovima gotovine

Razumevanje promene u gotovini

Klasifikacija gotovinskih transakcija

Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Priprema izveštaja o tokovima gotovine

Obračun tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti

Obračun tokova gotovine iz aktivnosti investiranja

Proračun tokova gotovine iz aktivnosti finansiranja

Kompletiranje izveštaja o tokovima gotovina

Šema za pripremu izveštaja o tokovima gotovine

O autoru

Napomena – Zaštita autorskih prava