Е-книга: Анализа на финансиски извештаи

2.400,00ден

Анализа на финансиски извештаи

од д-р Весна Мицајкова

Категорија

Оваа книга претставува обид на авторот да ја презентира проблематиката на анализа на финансиските извештаи на малку поинаков начин, со надеж дека како таква ќе биде поразбирлива и поинтересна за читателите. Книгата, покрај разработка на сите техники за анализа на билансот на состојба и билансот на успех, ја вклучува и анализата на извештајот за парични (готовински) текови. Во неа се вклучени голем број на практични примери и задачи за вежбање, како и студии на реални случаи. Авторот дава и детална интерпретација на резултатите од финансиската анализа на повеќе реални компании од македонскиот и меѓународниот пазар.

Содржина:

Основните традиционални финансиски извештаи: биланс на состојба и биланс на успех

Биланс на успех

Биланс на состојба

Анализа на финансиски извештаи (биланс на состојба и биланс на успех)

Хоризонтална анализа на финансиските извештаи

Вертикална анализа на финансиските извештаи

Анализа на финансиски индикатори

Индикатори на ликвидност

Индикатори на ликвидност – критички осврт

Индикатори на профитабилност – ROA и ROE

Индикатори на профитабилност – профитни маржи

Индикатори на финансиска структура

Индикатори на деловна активност

Kоефициент на обрт на залихи

Индикатори на пазарна вредност

Извештај за парични (готовински) текови

Изработка на извештајот за парични текови

Цели и користи од информациите за парични текови

Анализа на извештајот за парични текови

Вежби

Тест 1.

Тест 2.

Задачи за вежбање

Задача 1:

Задача 2:

Задача 3:

Задача 4:

Задача 5:

Задача 6:

Задача 7:

Задача 8:

Задача 9:

Задача 10:

Задача 11:

Задача 12:

Задача 13:

Задача 14:

Задача 15:

Задача 16:

Задача 17:

Задача 18:

Задача 19:

Задача 20: 93

Задача 21: 94

Задачи за вежбање – Решенија

Задача 2Изработка на биланс на состојба и биланс на успех

Задача 6Хоризонтална и вертикална анализа на Жито-Лукс АД Скопје

Задача 8:

Задача 9:

Задача 10:

Задача 14Анализа на финансиските индикатори на Алкалоид

Задача 15 – Анализа на индикаторите на пазарна вредност на македонските компаниu

Задача 16 – Компаративна анализа на компаниите Гранит и Бетон

Задача 18 – Компаративна анализа на компаниите Интернешнел Хотелс, Македонија Турист и Хотели Макпетрол

Задача 16 – Компаративна анализа на компаниите МекДоналдс и ДоминосПица:

Задача 21Компаративна анализа на извештајот за парични текови на Тојота и Волксваген:

За авторот

Напомена – Заштита на авторски права