Под оваа тема се вклучени сите основни видови на книговодствена евиденција, кои се подредени по препорачлив ред на совладување.